Raporty bieżące

RB 04/2012 Konwersja obligacji zamiennych serii A na akcje serii K

23.01.2012

 

Konwersja obligacji zamiennych serii A na akcje serii K

 

Raport bieżący nr: 04/2012

Data: 23.01.2012

 

 

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała od czterech obligatariuszy obligacji zamiennych serii A oświadczenie i dyspozycję zamiany obligacji serii A na akcje serii K.

Prawo do zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje na okaziciela serii K przysługuje obligatariuszom zgodnie z Uchwałą nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA w sprawie emisji obligacji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Jedna obligacja zamienna serii A daje właścicielowi prawo do jej zamiany na jedną akcję serii K. Na każdy 1 (jeden) zł wartości nominalnej obligacji serii A przypada 800 (osiemset) zł wartości nominalnej akcji serii K. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany obligacji serii A na akcje serii K wynosi 212.500 zł.

W wyniku otrzymanych dyspozycji konwersji: w dniu 23 stycznia 2012 roku 1 930 obligacji zamiennych serii A zostanie zamienionych na 1 930 akcji serii K. Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1.600 (jeden tysiąc sześćset) zł, cena nominalna akcji serii K wynosi 2 (dwa) zł.

 

RB 04 2012 Konwersja obligaji zamiennych serii A na akcje serii K