Raporty bieżące

RB 04/2016 Aneks do umowy znaczącej

14.01.2016

 

Aneks do umowy znaczącej   


Raport bieżący: 04/2016

Data: 14.01.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2016 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a BGŻ BNP Paribas SA z 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu limit kredytowy został podwyższony do kwoty 330 mln złotych, a bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 30 stycznia 2017 roku. Limit umowy wynoszący 330 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 175 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 330 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 58 mln złotych.

Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 04 2016 – Aneks do znaczącej umowy