Raporty bieżące

RB 04/2017 Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

20.01.2017

Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS


Raport bieżący nr: 04/2017

Data: 20.01.2017

Godzina: 15:28

 

Zarząd LPP SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2017 r. doręczono mu protokół sporządzony w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku („UKS”) wobec Emitenta odnośnie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania przez Emitenta podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok („Protokół”) wraz z zawiadomieniem o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału. O toczącym się postępowaniu kontrolnym Emitent informował w raportach okresowych, w tym m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie LPP SA za III kwartał 2016 r. w punkcie dotyczącym postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej (str. 25-26).

Emitent mając na uwadze, iż Protokół stanowi kolejny istotny etap postępowania kontrolnego, oraz jego treść pozwalającą powziąć wiedzę o ustaleniach organu kontroli skarbowej przedstawia poniżej informację w tym zakresie.

W Protokole UKS wskazał, iż w jego ocenie za 2012 rok Emitent niewłaściwie ustalał koszty uzyskania przychodu, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków na sublicencje na korzystanie ze znaków towarowych wniesionych aportem do spółki cypryjskiej (Gothals Ltd). W przypadku przyjęcia przez organ kontroli skarbowej wskazanego w Protokole materiału dowodowego jako podstawy decyzji Emitent szacuje, iż wysokość dodatkowego obowiązku podatkowego (wraz z odsetkami) jaki mógłby zostać nałożony na Emitenta wyniesie łącznie ok. 24 mln zł.

Emitent informuje, iż w jego ocenie opłaty licencyjne uiszczane na rzecz Gothals Ltd były i są uzasadnione gospodarczo i takie stanowisko będzie podtrzymywać w dalszych etapach postępowania.

O dalszych kluczowych etapach postępowania kontrolnego Emitent będzie informować w trybie publikacji właściwych raportów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie posiada wiedzy aby na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego prowadzone było wobec niego postępowanie podatkowe bądź postępowanie kontrolne dotyczące innych okresów rozrachunkowych niż okres wskazany powyżej.

 

RB 04 2017 -Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS