Raporty bieżące

RB 04/2018 Aneks do umowy znaczącej

30.01.2018

Aneks do umowy znaczącej     

                                                                                                                                                         
Raport bieżący nr: 04/2018

Data: 30.01.2018

Godzina: 16:20

  

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 stycznia 2018 roku pomiędzy LPP SA a BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności (linia wielocelowa) z 14 kwietnia 2004 roku.

Na wniosek Spółki obniżono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów (kredyt w rachunku bieżącym, akredytywy, gwarancje) z 330 mln zł do kwoty 280 mln zł, oraz przedłużono okres wykorzystania linii do 30 stycznia 2019 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Zabezpieczenie linii stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.

 

RB 04 2018 – Aneks do umowy znaczącej