Raporty bieżące

RB 05/2017 Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW

24.01.2017

Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW   


Raport bieżący nr: 05/2017

Data: 24.01.2017

Godzina: 11:19

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 24 stycznia 2017 roku pozyskał informacje o Uchwale nr 39/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 23 stycznia 2017 roku, z której wynika, że Zarząd KDPW postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 4.084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku (z późniejszymi zmianami), oraz oznaczyć je kodem PLLPP0000011.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011.

Uchwała nr 39/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 05 2017 – Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW