Raporty bieżące

RB 06/2017 Umowa znacząca

31.01.2017

Umowa znacząca       


Raport bieżący nr: 06/2017

Data: 31.01.2017

Godzina: 13:48

 

Zarząd LPP SA informuje, że w związku z umową wielocelowej linii kredytowej zawartą z BGŻ BNP Paribas SA z dnia 14 kwietnia 2004 roku, w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o przedłużeniu udostępnienia kredytu na bieżący okres wykorzystania do 28 lutego 2017 roku.

Na mocy wymienionej umowy Spółka LPP SA korzysta z limitu wynoszącego 330 mln złotych, który może być wykorzystany jako:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 330 mln złotych z wykorzystaniem do 28 lutego 2017 roku,

– linia akredytyw do kwoty 330 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,

– linia gwarancji do kwoty 60 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 330 mln złotych.

Spółka w ciągu najbliższego miesiąca zamierza, podpisać aneks do umowy kredytowej z dnia 14 kwietnia 2004 roku z BGŻ BNP Paribas SA przedłużający termin wykorzystania kredytu na kolejny rok.

Emitent podaje powyższą informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie wartość umowy spełnia kryterium uznania ją za znaczącą.

 

RB 06 2017 – Umowa znacząca