Raporty bieżące

RB 07/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta

29.01.2016

 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta         

                                                                       

Raport bieżący nr: 07/2016

Data: 29.01.2016

 

 

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 roku doręczono mu zawiadomienie od jednego z członków Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) w zw. z § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) o dokonaniu w dniu 4 września 2015 r. darowizny 1 (jednej) akcji imiennej w kapitale zakładowym Emitenta. Umowa została zawarta pod tytułem darmym.

 

RB 07 2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta