Raporty bieżące

RB 08/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

14.04.2010

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych              


Raport bieżący nr: 08/2010

Data: 14.04.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 14 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie par. 35 Statutu spółki LPP SA podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki.

Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238.

Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej za lata 2010 i 2011 oraz przegląd sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej w ww. latach.

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. świadczyła już usługi na rzecz LPP SA w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za lata 2004-2009.

 

RB 08 2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych