Raporty bieżące

RB 08/2012 Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW

05.03.2012

 

Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW                                                                                                


Raport bieżący nr: 08/2012

Data: 05.03.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 5 marca 2012 roku pozyskał informację o Uchwale nr 196/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 5 marca 2012 roku, zgodnie z którą dopuszczonych do obrotu zostaje 1.930 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. Postanowiono wprowadzić wspomniane 1.930 akcji serii K do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 8 marca 2012 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 08 2012 Warunkowa rejestracja akcji serii K LPP SA w KDPW