Raporty bieżące

RB 08/2017 Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW

04.02.2017

Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW  

                                

Raport bieżący nr: 08/2017

Data: 04.02.2017

Godzina: 16:52

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 3 lutego 2017 roku  otrzymał  Uchwałę nr 99/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 3 lutego 2017 roku, zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostają 4.084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

Postanowiono wprowadzić wspomniane 4.084 akcje serii L do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 8 lutego 2017 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 08 2017 – Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW