Raporty bieżące

RB 09/2011 Dopuszczenie akcji serii K LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW

15.03.2011

 

Dopuszczenie akcji serii K LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW                       

 

Raport bieżący nr: 09/2011

Data: 15.03.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 15 marca 2011 r. pozyskał informację o Uchwale nr 313/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 11 marca 2011 r., zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostaje 11.288 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. Postanowiono wprowadzić wspomniane 11.288 akcji serii K do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 16 marca 2011 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 09 2011 Dopuszczenie akcji serii K LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW