Raporty bieżące

RB 09/2016 Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW

04.02.2016

 

Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW      


Raport bieżący nr: 09/2016

Data: 04.02.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 4 lutego 2016 roku pozyskał informacje o Uchwale nr 74/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 3 lutego 2016 roku, z której wynika, że Zarząd KDPW postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 4.084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku (z późniejszymi zmianami), oraz oznaczyć je kodem PLLPP0000011.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011.

Uchwała nr 74/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 09 2016 Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW