Raporty bieżące

RB 10/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału LPP SA

01.04.2011

 

Rejestracja podwyższenia kapitału LPP SA                                                                                                                    


Raport bieżący nr: 10/2011

Data: 01.04.2011

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 20.01.2011 r. informuje, iż w dniu 1.04.2011 r. otrzymał z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie z dnia 25.03.2011 r. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.500.554 zł do kwoty 3.523.130 zł, w wyniku zgłoszenia oświadczeń o zamianie obligacji serii A i objęcia akcji serii K przez obligatariuszy w ramach zarejestrowanego warunkowego kapitału zakładowego i rejestracji 11.288 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 350.000 uprzywilejowanych akcji imiennych i 1.411.565 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2 złote każda, z tego

1) 100 akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2 zł każda,

2) 350.000 akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2 złote każda,

3) 400.000 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2 złote każda,

4) 350.000 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 złote każda,

5) 56.700 akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2 złote każda,

6) 56.700 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2 złote każda,

7) 300.000 akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2 złote każda,

8) 190.000 akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2 złote każda.

9) 6.777 akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2 złote każda,

10) 40.000 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 złote każda,

11) 11.288 akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2 złote każda.

Ogólna liczba głosów, wynikająca z powyższych akcji, wynosi 3.161.565 głosów.

Liczba wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym z dnia 20.01.2011 r., wynosi 1.761.565.

 

RB 10 2011 Rejestracja podwyższenia kapitału LPP SA