Raporty bieżące

RB 10/2013 Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA

09.05.2013

 

Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA                                                                                                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 10/2013

Data: 09.05.2013

 

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 8 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości 348 832 936,58 zł (trzysta czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt osiem grosze) w następujący sposób:

  1. przeznaczenie kwoty 154 007 597,50 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
  2. przeznaczenie kwoty 187 325 339,08 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiem groszy) na kapitał zapasowy,
  3. przeznaczenie kwoty 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy.

 

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tym samy wniosek Zarządu, aby zysk netto Spółki za rok 2011 w kwocie 348 832 936,58 zł przeznaczyć w wyżej wymieniony sposób, a także wniosek Zarządu o ustalenie dnia dywidendy na 5 września 2013 roku.

 

RB 10 2013 Rekomendacja Rady Nadzorczej LPP SA