Raporty bieżące

RB 10/2016 Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW

04.02.2016

 

Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW    

                    

Raport bieżący nr: 10/2016

Data: 04.02.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 4 lutego 2016 roku otrzymał Uchwałę nr 111/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lutego 2016 roku, zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostają 4.084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

Postanowiono wprowadzić wspomniane 4.084 akcje serii L do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 8 lutego 2016 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 10 2016 Dopuszczenie akcji serii L LPP SA do obrotu na rynku podstawowym GPW