Raporty bieżące

RB 10/2018 Informacja na temat dywidendy

25.05.2018

Informacja na temat dywidendy      

                                                                                                                                                                       
Raport bieżący nr: 10/2018

Data: 25.05.2018

Godzina: 14:08

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2018 roku podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 493 427 050, 71 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

1) kwotę 73 342 480 zł (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę;

2) pozostałą część zysku netto w kwocie 420 084 570, 71 zł (czterysta dwadzieścia milionów osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 24 sierpnia 2018 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy), 14 września 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 40,00 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1 833 445.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku, w przypadku powzięcia odpowiedniej uchwały przez Radę Nadzorczą LPP SA zaoferuje uczestnikom programu motywacyjnego (osobom zarządzającym) nabycie od Spółki łącznie 117 akcji LPP SA (z puli akcji własnych). W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy 117 akcji nabędzie prawo do dywidendy. Nie wpłynie to jednak na wartość dywidendy na jedną akcję (40,00 PLN).

 

RB 10 2018 – Informacja na temat dywidendy