Raporty bieżące

RB 11/2021 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej LPP

18.05.2021

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej LPP


Raport bieżący nr: 11/2021

Data: 18.05.2021

Godzina: 8:23

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 17 maja 2021 roku w późnych godzinach popołudniowych otrzymał od Pana Antoniego Tymińskiego – członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej LPP SA.

Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja stanie się skuteczna z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA obejmującego porządkiem obrad zatwierdzenie dokumentów sprawozdawczych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2021 r.

W oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.

Zarząd LPP SA informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Antoniego Tymińskiego konieczne będzie przeprowadzenie wyboru członka Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, który to organ zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 3 Statutu LPP SA posiada do tego kompetencję.

 

RB 11 2021 – Rezygnacja z funkcji członka RN