Raporty bieżące

RB 11/2017 Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego

28.02.2017

Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego           


Raport bieżący nr: 11/2017

Data: 28.02.2017

Godzina: 12:54

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 14.02.2017 roku wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Nowa ujawniona wysokość kapitału zakładowego wynosi 3 678 582 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote).

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego jest wynikiem zamiany 4 084 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii L w kapitale zakładowym LPP SA, co było przedmiotem raportu bieżącego nr 50/2016 z dnia 21 października 2016 roku.

Ujawniony w rejestrze w wyniku zamiany kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 489 291 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3 220 313* (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta trzynaście).

Nowe akcje serii L stanowią 0,2% (dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Emitenta i 0,1% (jedną dziesiątą procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

*(Spółka posiada jeszcze 18 978 akcji własnych, z których nie może być wykonywane prawo głosu, z tego też powodu głosy z tych akcji nie zostały włączone do ogólnej liczby głosów na WZA).

 

RB 11 2017 – Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego