Raporty bieżące

RB 12/2021 Informacja na temat dywidendy

25.05.2021

Informacja na temat dywidendy                                                                                              


Raport bieżący nr: 12/2021

Data: 25.05.2021

Godzina: 13:55

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 25 maja 2021 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA wniosek w sprawie:

(i)  pokrycia straty netto za rok obrotowy 1.02.2020 – 31.01.2021 z zysków osiągniętych w kolejnych latach i

(ii) wypłaty dywidendy w wysokości 450 zł na akcję, w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich.

Zarząd zarekomendował jako ustalenie dnia dywidendy (tj. dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 6 lipca 2021 roku oraz wypłacenia dywidendy w dwóch równych transzach (po 225 zł na akcję): pierwsza transza w dniu 20 lipca 2021 roku, druga transza w dniu 6 października 2021 roku.

Wspomniany wniosek w dniu 25 maja 20201 został uchwalony przez Radę Nadzorczą LPP SA i zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy wynosi 1 852 423.

 

RB 12 2021 – Informacja na temat dywidendy