Raporty bieżące

RB 13/2010 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

26.05.2010

 

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów                                                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 13/2010

Data: 26.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 26 maja 2010 roku otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (Aviva OFE) zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% w ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu tym została podana informacja, iż Aviva OFE nabył 19 maja 2010 roku akcje LPP SA, których to nabycie spowodowało przekroczenie ww. progu.

Przed rozliczeniem tych transakcji, na dzień 24 maja 2010 roku Aviva OFE posiadał 157.198 akcji LPP SA stanowiących 8,98% kapitału zakładowego, zapewniających 157.198 głosów na WZA co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, na dzień 25 maja 2010 roku Aviva OFE posiadał 157.962 akcji LPP SA, stanowiących 9,02% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) i uprawniających do 157.962 głosów na WZA, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.

 

RB 13 2010 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów