Raporty bieżące

RB 14/2020 Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

30.04.2020

Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej


Raport bieżący nr: 14/2020

Data: 30.04.2020

Godzina: 8:27

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki i jej wszystkich interesariuszy, a więc akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów, podjął decyzję o odstąpieniu od części umów w przedmiocie korzystania z powierzchni handlowych zawartych z właścicielami galerii handlowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tym samym dniem rozpoczęty został proces formalnego przekazywania poszczególnym wynajmującym stosownych oświadczeń.  Spółka odstąpi od umów na używanie powierzchni handlowych stanowiących około 29,5% ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Grupę Kapitałową LPP SA. Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 wykonywanie umów, o których mowa na dotychczasowych warunkach jest trwale niemożliwe, co uzasadnia skorzystanie przez LPP z przysługujących LPP uprawnień.

Jednocześnie LPP wyraża gotowość do podjęcia z galeriami handlowymi rozmów na temat nowych umów, zawierających warunki adekwatne do nowych okoliczności. Celem Zarządu jest adaptacja warunków sprzedaży z wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP. Zniesienie zakazu handlu z oczywistych względów nie mityguje ryzyka długotrwałego spadku zainteresowania klientów odwiedzinami i zakupami w galeriach handlowych  co negatywnie i długotrwale wpłynie na poziomy przychodów w tym kanale sprzedaży po zniesieniu zakazu. Przewidywane ograniczenia w postaci montowania w galeriach handlowych kamer termowizyjnych  z pomiarem temperatury i segregacją klientów na różne grupy ryzyka (czerwoną, żółtą i zieloną), ostrzeżenia z megafonów o ryzyku COVID-19, obowiązek dokonywania zakupów w maseczkach i gumowych rękawiczkach ograniczających swobodne dotykanie i przymierzanie towarów, a także ograniczenia co do liczby klientów w sklepie i galerii handlowej powoduje, że rzeczywistość handlowa będzie zupełnie inna. Uzasadnia to od strony prawnej odstąpienie od dotychczasowych umów. Wymusza też głęboką zmianę modelu biznesowego sklepów funkcjonujących w galerii handlowych i samych galerii handlowych oraz określenie nowych warunków ewentualnej współpracy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu sporządzenia i dostarczenia właścicielom poszczególnych galerii handlowych oświadczeń o odstąpieniu od umów najmu, Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji o decyzji Zarządu Spółki. Spółka wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie jej wystąpienia rodziło, w ocenie Zarządu Spółki, ryzyko utrudniania przez właścicieli galerii handlowych skutecznego doręczenia oświadczeń o odstąpieniu od umów, co mogłoby znacząco utrudnić proces z uwagi na skuteczność odstąpienia od chwili doręczenia adresatowi oświadczenia w tym zakresie. Ujawnienie informacji o decyzji Zarządu odnośnie odstąpienia od umów najmu przed doręczeniem oświadczeń właścicielom galerii mogłoby zatem niekorzystnie wpłynąć na skuteczność złożenia oświadczeń o odstąpieniu co w konsekwencji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, a w konsekwencji interesy jego akcjonariuszy. Przekazanie w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości informacji o decyzji Zarządu Spółki, związane jest z ustaniem w dacie 30 kwietnia 2020 roku przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 4 MAR uzasadniających możliwość skorzystania opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

RB 14 2020 – Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski