Raporty bieżące

RB 14/2009 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku

28.04.2009

 

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku  

                                                                                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 14/2009

Data: 28.04.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje w dniu dzisiejszym do wiadomości skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku. W skorygowanym raporcie kwartalnym nastąpiły zmiany w stosunku do uprzednio publikowanej wersji raportu mające wyłącznie wpływ na pozycje bilansowe – korekta wartości kosztu połączenia w związku z nabyciem akcji spółki Artman SA w wysokości 57 000 tys. zł., a w związku z tym odejście od prowizorycznej wyceny początkowego rozliczenia połączenia GK Artman SA   oraz zarówno na pozycje bilansowe jak i zysk netto – korekta aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 1 610 tys. zł. – korekta zysku netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynikająca z korekty sprawozdania GK Artman o wielkość 2 683 tys. zł. wynikającą głównie z utworzenia rezerw związanych z restrukturyzacją spółki Artman SA – utworzenie w sprawozdaniu jednostkowym LPP SA dodatkowych odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 7 636 tys. zł., które podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym w sprawozdaniu skonsolidowanym.

 

RB 14 2009 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 rok