Raporty bieżące

RB 14/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

18.04.2012

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 14/2012

Data: 18.04.2012

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie par. 35 Statutu spółki LPP SA podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki.

Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654.

Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej za lata 2012 i 2013 oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej w ww. latach.

W latach 2004-2011 usługi na rzecz LPP SA w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) świadczyła Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 238.

 

RB 14 2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych