Raporty bieżące

RB 16/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

18.05.2015
  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Raport bieżący nr: 16/2015 Data: 18.05.2015   Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 18 maja 2015 roku Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Krzysztofa Fąferka – Członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na chwilę podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Pan Krzysztof Fąferek nie podał przyczyny rezygnacji.   RB 16 2015 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej