Raporty bieżące

RB 16/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

18.05.2015

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


Raport bieżący nr: 16/2015

Data: 18.05.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 18 maja 2015 roku Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Krzysztofa Fąferka – Członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja została złożona ze skutkiem na chwilę podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Pan Krzysztof Fąferek nie podał przyczyny rezygnacji.

 

RB 16 2015 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej