Raporty bieżące

RB 17/2015 Informacja na temat dywidendy

18.05.2015

 

Informacja na temat dywidendy


Raport bieżący nr: 17/2015

Data: 18.05.2015

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej „LPP SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2015 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 57 988 640, 00 zł, tj. 32, 00 złote na jedną akcję.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki. W przypadku realizacji wszystkich tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 31,62 zł.

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 3 września 2015 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 24 września 2015 roku.

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

 

RB 17 2015 – Informacja na temat dywidendy