Raporty bieżące

RB 18/2013 Informacja na temat dywidendy

14.06.2013

 

Informacja na temat dywidendy                                                                                                                                     

                   

Raport bieżący nr: 18/2013

Data: 14.06.2013

 

 

Zarząd spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę nr 22 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w kwocie 348.832.936,58 zł (trzysta czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:

kwotę 154.007.597,50 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczono na wypłatę dywidendy,

kwotę 187.325.339,08 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiem groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki,

kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) wyłączono od podziału między akcjonariuszy i przeniesiono na kapitał rezerwowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 5 września 2013 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 (dzień dywidendy), 25 września 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 85,10 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.809.725.

 

RB 18 2013 Informacja na temat dywidendy