Raporty bieżące

RB 18/2016 Informacja na temat dywidendy

22.04.2016

 

Informacja na temat dywidendy       


Raport bieżący nr: 18/2016

Data: 22.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 59 935 557, 00 zł, tj. 33, 00 zł na jedną akcję.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego do realizacji pozostało 17 216 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 32,69 zł.

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 września 2016 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 21 września 2016 roku.

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

 

RB 18 2016 Informacja na temat dywidendy