Raporty bieżące

RB 18/2018 Informacja na temat dywidendy

17.08.2018

Informacja na temat dywidendy                                                                                                                                                                             
Raport bieżący nr: 18/2018

Data: 17.08.2018

Godzina: 14:48

 

W nawiązaniu do RB10/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, Zarząd LPP SA informuje, że w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku, po powzięciu uchwały przez Radę Nadzorczą LPP SA w dniu 11 maja 2018 roku zaoferowano uczestnikom programu motywacyjnego (osobom zarządzającym) realizację uprawnień do nabycia od Spółki łącznie 117 akcji LPP SA (z puli akcji własnych). Akcje te zostały nabyte przez uczestników programu w dniu 16 sierpnia 2018 roku, w związku z czym objęły prawo do dywidendy (dzień dywidendy przypada 24 sierpnia 2018 roku). Mimo objęcia prawa do dywidendy, dodatkowe 117 akcji nie wpłyną na wartość dywidendy na jedną akcję (40,00 PLN).

 

RB 18 2018 – Informacja na temat dywidendy