Raporty bieżące

RB 19/2009 WZA – porządek obrad

15.05.2009
  WZA – porządek obrad                                                                                                                                   Raport bieżący nr: 19/2009 Data: 15.05.2009     Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 informuje, że postanowił zwołać na dzień 8 czerwca 2009 roku, na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Odczytanie uchwały: a. Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za rok obrotowy 2008, b. Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2008 w kwocie 164.658.411,68 zł. c. Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2009 roku, d. Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2008 roku zawierającej w szczególności ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem oraz własną ocenę pracy Rady Nadzorczej, e. Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP SA za 2008 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2008, f. Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2008 rok w kwocie 164.658.411,68 zł, 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP SA w 2008 roku. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP SA za rok 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarząd Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału czystego zysku Spółki wypracowanego w 2008 roku w kwocie164.658.411,68 zł. 12. Przedstawienie przez Zarząd: (i) istotnych elementów planu połączenia, (ii) sprawozdania Zarządu LPP SA uzasadniającego połączenie, (iii) informacji na temat braku obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego. 13. Podjęcie uchwały o połączeniu LPP SA w Gdańsku z Artman SA w Krakowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Artman SA (spółka przejmowana) na LPP SA (spółka przejmująca), przy czym z uwagi na fakt, że LPP SA posiada 100 % akcji Artman SA, przeprowadzenie połączenia stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia LPP SA numer 17/2007 z 29.06.2007 roku. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Informacja dodatkowa Zarząd LPP SA uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.11472) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 – sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2009 roku włącznie do godziny 16.00, w dni powszednie w godzinach 10.00-16.00 i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Zarząd LPP SA uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 §1- §4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk , na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Zarząd LPP SA uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 8 czerwca 2008 roku od godziny 10.00.   RB 19 2009 WZA – porządek obrad