Raporty bieżące

RB 20/2012 Zakończenie subskrypcji warrantów serii A

25.05.2012

 

Zakończenie subskrypcji warrantów serii A                                                                          

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 20/2012

Data: 25.05.2012

 

 

Zarząd LPP S.A. informuje, iż w ramach realizacji Programu Motywacyjnego w dniu 24 maja 2012 r. zakończono subskrypcję 17.819 (siedemnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii L w kapitale zakładowym Spółki (dalej „Warranty”).

 

Emisja Warrantów nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011- 2014 oraz uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie

(i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu (o których podjęciu Zarząd informował raportem bieżącym nr 22/2011).

 

W związku z wyczerpaniem przesłanek emisji Warrantów określonych w § 2 ust. 2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011 – 2014 Spółka skierowała w dniu 24 maja 2012 r. do sześciu Osób Uprawnionych (wskazanych w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011 – 2014) ofertę objęcia Warrantów i otrzymała w tym samym dniu oświadczenia o objęciu wszystkich Warrantów przez wszystkie Osoby Uprawnione. W związku z powyższym Spółka wydała Osobom Uprawnionym dokumenty (odcinki zbiorcze) Warrantów. Warranty obejmowane są nieodpłatnie.

Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z Warrantów zostały określone w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LP SA z dnia 27 czerwca 2011 r.: nr 21 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011 – 2014 oraz nr 22 w sprawie

(i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu.

 

RB 20 2012 Zakończenie subskrypcji warrantów serii A