Raporty bieżące

RB 20/2015 Aneks do znaczącej umowy

27.05.2015

 

Aneks do znaczącej umowy


Raport bieżący nr: 20/2015

Data: 27.05.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 27 Maja 2015 roku zostały podpisane pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneksy do umów: umowy kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) oraz do umowy ramowej o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartych 13 grudnia 2011 roku oraz umowa na udzielanie akredytyw zabezpieczających.

Na mocy tych aneksów określono:

– łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów linii wielozadaniowej wynosi 194 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 194 mln zł, w formie akredytyw do 194 mln zł, zaś w formie gwarancji do 40 mln zł;

– łączna wartość akredytyw otwieranych w ciężar linii rewolwingowej na otwieranie akredytyw wynosi do 50,7 mln zł.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Na mocy umowy na udzielanie akredytyw zabezpieczających określono limit w kwocie 12 mln zł z bieżącym okresem wykorzystania do 05 czerwca 2017 roku. Limit umowy może być wykorzystywany w celu udzielania akredytyw zabezpieczających (stand by) na zabezpieczenie gwarancji czynszowych.

Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco LPP SA oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Łączna wartość ww. umów w dniu podpisania przez LPP SA i Bank Handlowy w Warszawie SA wynosi 256,7 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 20 2015 – Aneks do znaczącej umowy