Raporty bieżące

RB 20/2015 Aneks do znaczącej umowy

27.05.2015
  Aneks do znaczącej umowy Raport bieżący nr: 20/2015 Data: 27.05.2015   Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 27 Maja 2015 roku zostały podpisane pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneksy do umów: umowy kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) oraz do umowy ramowej o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartych 13 grudnia 2011 roku oraz umowa na udzielanie akredytyw zabezpieczających. Na mocy tych aneksów określono: – łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów linii wielozadaniowej wynosi 194 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 194 mln zł, w formie akredytyw do 194 mln zł, zaś w formie gwarancji do 40 mln zł; – łączna wartość akredytyw otwieranych w ciężar linii rewolwingowej na otwieranie akredytyw wynosi do 50,7 mln zł. Pozostałe warunki nie uległy zmianie. Na mocy umowy na udzielanie akredytyw zabezpieczających określono limit w kwocie 12 mln zł z bieżącym okresem wykorzystania do 05 czerwca 2017 roku. Limit umowy może być wykorzystywany w celu udzielania akredytyw zabezpieczających (stand by) na zabezpieczenie gwarancji czynszowych. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco LPP SA oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Łączna wartość ww. umów w dniu podpisania przez LPP SA i Bank Handlowy w Warszawie SA wynosi 256,7 mln zł i przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.   RB 20 2015 – Aneks do znaczącej umowy