Raporty bieżące

RB 20/2016 Nabycie akcji LPP SA

29.04.2016
  Nabycie akcji LPP SA            Raport bieżący nr: 20/2016 Data: 29.04.2016     Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Subfundusz EQUES Akcji, wydzielony w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia w dniu 27 kwietnia 2016 roku 10 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.562,72 zł o łącznej wartości 55.627,20 zł. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.   RB 20 2016 – Nabycie akcji LPP SA