Raporty bieżące

RB 21/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

13.12.2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr: 21/2018

Data: 13.12.2018

Godzina: 15:53

Zarząd LPP SA (Spółka) informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie paragrafu 35 Statutu LPP SA oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.

Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Ernst & Young Audyt Polska Sp z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 130.

We wcześniejszych latach LPP SA korzystała z usług wybranego podmiotu (badanie jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA za lata 2017 i 2018 oraz przegląd półrocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za w.w. lata).

Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA i skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA za trzy kolejne lata obrotowe w okresie od 01.01.2019 roku do 31.01.2022 roku.

RB 21 2018 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych