Raporty bieżące

RB 21/2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA

01.06.2009
  Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA                                                                                                                                   Raport bieżący nr: 21/2009 Data: 01.06.2009     Zarząd LPP SA informuje o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Zarząd LPP SA podaje do wiadomości, że podjęcie decyzji o likwidacji niżej wymienionych spółek zależnych wynika z faktu wstąpienia przez LPP SA jako wynajmującego w umowy najmu lokali handlowych, których stroną były do tej pory likwidowane spółki, co powoduje, że dalsze funkcjonowanie spółek staje się zbyteczne. „Akme” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, „GM&PL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, „M & G” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, „Kuma” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, „Ama” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Otwarcie likwidacji nastąpiło w wyniku podjętych w dniu 1 czerwca 2009 roku, objętych protokołami sporządzonymi przez notariusza, uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników wyżej wymienionych spółek zależnych, w których LPP SA w Gdańsku jest jedynym wspólnikiem. Wraz z otwarciem likwidacji nastąpiło odwołanie dotychczasowych Zarządów wszystkich spółek i powołanie uprawnionych do samodzielnej reprezentacji likwidatorów w osobach: Pani Lucyny Dzianach w przypadku „Akme” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Pani Lucyny Dzianach w przypadku „GM&PL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Pani Lucyny Dzianach w przypadku „M & G” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Pani Dominiki Bonarskiej w przypadku„Kuma” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Pani Dominiki Bonarskiej w przypadku „Ama” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Wnioski o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia postępowań likwidacyjnych wymienionych spółek zostaną złożone do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa.   RB 21 2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA