Raporty bieżące

RB 22/2020 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA zwołanego na dzień 18 września 2020 w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki

28.08.2020

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA zwołanego na dzień 18 września 2020 w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki

 

Raport bieżący nr: 22

Data: 28.08.2020

Godzina: 18:28

  

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (‘Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2020 i 20/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki Fundację Semper Simul („Akcjonariusz”) w dniu 28 sierpnia 2020 roku wnioskiem („Wniosek”) o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 września 2020 roku („ZWZ”) – zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających ze wspomnianego Wniosku Akcjonariusza:

 • po punkcie 16 wprowadzono jako pkt 17 nowy punkt „Zmiana § 13 ust. 1 Statutu”

W  konsekwencji uzupełnienia odpowiedniemu przesunięciu (o jeden numer wzwyż) uległa numeracja dotychczasowego punktu 16 porządku obrad ZWZ.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 18 września 2020 roku o godz. 10:00 w budynku siedziby Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie uchwał: Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020;Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020 zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA; Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020; Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020.
 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020.
 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 11. Podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA.
 13. Dematerializacja akcji imiennych uprzywilejowanych i upoważnienie do ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wyrażeniu zgody na podjęcie wszelkich wymaganych czynności celem realizacji opisanego obowiązku.
 14. Utworzenie kapitału rezerwowego na potrzeby nabycia akcji własnych.
 15. Udzielenie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej.
 17. Zmiana § 13 ust. 1 Statutu.
 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu zgłoszonego przez Akcjonariusza.

Odpowiednio uzupełnione i zmienione informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym ogłoszenie o zwołaniu, opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/

 

RB 22 2020 – Uzupełnienie porządku obrad ZWZA LPP

Projekty uchwał ZWZA LPP – uzupełnienie