Raporty bieżące

RB 22/2016 Program motywacyjny

10.05.2016

 

Program motywacyjny      


Raport bieżący nr: 22/2016

Data: 10.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA (dalej też „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 roku  Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LPP SA przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką opartego na wykorzystaniu akcji własnych Spółki nabytych w 2008 roku. Program ma zostać poddany pod głosowanie podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA.

Program motywacyjny w swych zasadniczych cechach i założeniach ma być kontynuacją poprzedniego programu przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2013 roku.

Projekt programu zakłada jego przeprowadzenie w latach obrotowych 2016 – 2017, przy czym w 2017 roku miałoby nastąpić jedynie nabycie akcji Spółki, o ile zostaną spełnione przesłanki przez uprawnionych uczestników programu. W ramach programu uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w regulaminie programu mieliby uzyskać uprawnienie do nabycia od Spółki akcji LPP, za cenę równą ich wartości nominalnej.

Przesłanką (warunkiem) uzyskania uprawnienia, o którym mowa powyżej, przez uczestników programu, byłoby spełnienie przez GK LPP SA za rok obrotowy 2016 następującego warunku: zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję za rok obrotowy 2016 będzie wyższy o co najmniej 10 % niż zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym.

Konkretna liczba akcji przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione, zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba nie może być wyższa niż 3 000.

Szczegółowy regulamin programu motywacyjnego miałby zostać ustalony przez Radą Nadzorczą w oparciu o uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W celu umożliwienia przyjęcia i realizacji wspomnianego programu Rada Nadzorcza zarekomendowała utworzenie kapitału rezerwowego, na którym zgromadzone zostaną środki przeznaczone zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych na nabycie akcji własnych, oraz zmianę przeznaczenia posiadanych akcji własnych z celu wskazanego w art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych na cel  wskazany w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki zwraca przy tym uwagę, iż praca kluczowych osób zarządzających Spółką ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Celem programu motywacyjnego ma być stworzenie bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniając długoterminowy wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji personalnej grupy kluczowych osób zarządzających Spółką. Należy również uwzględnić fakt, iż dotychczasowe programy motywacyjne dla kluczowych osób zarządzających Spółką zostały zakończone.

 

RB 22 2016 – Program motywacyjny