Raporty bieżące

RB 23/2010 Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z Pekao SA

28.07.2010

 

Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z Pekao SA              

                                                                                                           

Raport bieżący nr: 23/2010

Data: 28.07.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu.

Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2011 roku,

2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 50 mln zł z okresem ważności do 30 września 2012 roku (lub do 31 sierpnia 2013 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA),

3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 115 mln zł z okresami ważności wykraczającymi maksymalnie o 6 miesięcy poza okres ważności linii (tj. 31 stycznia 2012 rok).

Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:

1) weksel własny in blanco,

2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP SA prowadzonymi przez Bank Pekao SA,

3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 115 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 23 2010 Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z Pekao SA