Raporty bieżące

RB 23/2011 Informacja na temat dywidendy

27.06.2011

 

Informacja na temat dywidendy    

                                                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 23/2011

Data: 27.06.2011

 

 

Zarząd spółki LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w kwocie 148.871.872,99 zł w następujący sposób:

– kwotę 135.000.000,00 zł (sto trzydzieści pięć milionów) przeznaczono na wypłatę dywidendy;

– kwotę 13.871.872,99 zł (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przenieść na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło:

– 8 września 2011 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 (dzień dywidendy),

– 23 września 2011 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały:

– na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 77,57 zł;

– liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.740.167

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o postanowienie § 51 ust. 1 lit. (a), § 51 ust. 2, § 51 ust. 4 i § 51 ust. 5 Statutu Spółki, uchwałą nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 03.07.2009 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany Statutu, objętą aktem notarialnym rep. A nr 3018/2009 oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany § 3 pkt 11 uchwały 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 03.07.2009 roku w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany Statutu, objętej aktem notarialnym rep. A nr 497/2010, wyemitowała 80.846 obligacji na okaziciela serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K Spółki. Do chwili obecnej obligatariusze wykonali prawo zamiany obligacji serii A na akcje serii K co do 11.288 akcji. Pomiędzy datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki a dniem dywidendy obligatariusze będą mieli prawo do zamiany pozostałych obligacji serii A na akcje serii K. Co za tym idzie ilość akcji uprawnionych do dywidendy może wzrosnąć maksymalnie o 69.558, do łącznej sumy akcji 1.809.725. W przypadku wykonania przez obligatariuszy prawa do zamiany wszystkich obligacji serii A na akcje serii K na jedną akcję przypadałoby tytułem dywidendy 74,59 zł.

 

RB 23 2011 Informacja na temat dywidendy