Raporty bieżące

RB 25/2016 Zbycie akcji LPP SA

13.05.2016

 

Zbycie akcji LPP SA     


Raport bieżący nr: 25/2016

Data: 13.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 13 maja 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Subfundusz EQUES Akcji, wydzielony w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia 15 sztuk akcji LPP SA w dniu 13 maja 2016 roku, w cenie jednostkowej 4.999,33 zł o łącznej wartości 74.989,95 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 25 2016 Zbycie akcji LPP SA