Raporty bieżące

RB 26/2020 Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką LPP przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

16.10.2020

Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką LPP przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

                                                                       

Raport bieżący nr: 26/2020

Data: 16.10.2020

Godzina: 8:43

 

Zarząd LPP SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 października 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Semper Simul Foundation z siedzibą w miejscowości Valletta, Malta [Fundacja Semper] informację o zawarciu ze Sky Foundation [Fundacja SKY] w dniu 15 października 2020 r. warunkowej ramowej umowy dotyczącej transakcji zamiany 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, dających 875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Fundację SKY na uzgodnioną przez strony liczbę akcji na okaziciela posiadanych przez Fundację Semper, przy czym nabycie przez Fundację Semper 175.000 akcji imiennych nastąpi w sposób pośredni.

Fundacja Semper posiada aktualnie pakiet akcji dający jej prawo do 31,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Natomiast w związku z pośrednim nabyciem od Fundacji SKY pakietu 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, dających 875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Fundacja Semper przekroczy próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższe skutkować będzie obowiązkiem ogłoszenia przez Fundację Semper wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, zgodnie z przepisem art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niezależnie od powyższych działań Fundacja Semper poinformowała, że prowadzi rozmowy z innymi akcjonariuszami co do możliwości nabycia pośrednio dalszych akcji Spółki. Potencjalne nabycie akcji od innych akcjonariuszy nastąpi w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Fundację Semper.

Zgodnie z otrzymaną informacją kluczowymi warunkami możliwości realizacji ww. umowy ramowej są w szczególności:

  1. uzyskanie przez Fundację Semper zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKiK] na koncentrację, oraz
  2. wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zbycie akcji uprzywilejowanych posiadanych przez Fundację SKY.

O decyzji Prezesa UOKiK Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego. Jednocześnie w odniesieniu do drugiego ze wskazanych warunków, Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego w przypadku braku możliwości kontynuacji procesu, tj. braku zgody Rady Nadzorczej Spółki na zbycie przedmiotowych akcji.

Zgodnie z otrzymaną informacją Fundacja Semper zgłosiła w dniu dzisiejszym zamiar koncentracji Prezesowi UOKiK w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania antymonopolowego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż m.in. z uwagi na bardzo wstępny etap, brak uzgodnienia kluczowych warunków, przewidywane rozciągnięcie w czasie procesu uzgodnień pomiędzy Fundacją Semper, a Fundacją SKY oraz potencjalny negatywny wpływ na działalność Spółki w przypadku niedojścia procesu do skutku, Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości faktu otrzymania w dniu 26 sierpnia 2019 r. informacji od administratora Fundacji Semper o: [i] otrzymaniu przez Fundację Semper od Fundacji SKY informacji nt.:  rozważenia przez ten podmiot zbycia posiadanego pakietu akcji Spółki wraz z zapytaniem odnośnie zainteresowania Fundacji Semper nabyciem części bądź całości tego pakietu, [ii] wyrażeniu przez Fundację Semper wstępnego zainteresowania podjęciem rozmów odnośnie nabycia części bądź całości pakietu akcji Spółki posiadanego przez Fundację SKY, [iii] rozważeniu przez Fundację Semper struktury transakcji obejmującej potencjalne zbycie akcji zwykłych na okaziciela Spółki, [iv] rozpoczęciu przez Fundację Semper rozmów z kilkoma innymi znaczącymi akcjonariuszami na temat nabycia przez Fundację Semper akcji Spółki.

Zamierzona transakcja w ocenie Emitenta leży w interesie Spółki i jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy. Skutkiem potencjalnej transakcji będzie utrzymanie stabilności akcjonariatu Spółki zorientowanego na długoterminowy jej rozwój oraz podtrzymanie struktury akcjonariatu opartego o profil rodzinny, z którym Spółka jest utożsamiana. Taki stan rzeczy wpisuje się w zapewnienie możliwości realizacji długoterminowych celów oraz założeń biznesowych Spółki. Jednocześnie mając na uwadze wyrażone intencje Fundacji SKY odnośnie zamiaru zbycia posiadanego pakietu akcji uprzywilejowanych, brak uzgodnienia przeprowadzenia tego procesu pomiędzy Fundacją Semper i Fundacją SKY mógłby skutkować pojawieniem się w akcjonariacie Spółki znaczących akcjonariuszy o zróżnicowanych, niekompatybilnych horyzontach i profilach inwestycyjnych. Potencjalna destabilizacja akcjonariatu mogłaby w konsekwencji skutkować pojawieniem się odmiennych oczekiwań akcjonariuszy względem perspektywy czasowej realizacji przyjętych długoterminowych celów oraz założeń biznesowych Spółki. Podobny skutek mogłaby spowodować informacja o potencjalnych ryzykach związanych z destabilizacją akcjonariatu. Jednocześnie niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej rodziło w cenie Spółki ryzyko negatywnego wpływu na wynik negocjacji prowadzonych przez wskazanych powyżej akcjonariuszy Spółki zwłaszcza, że  w chwili otrzymania tej informacji przez Spółkę prawdopodobieństwo realizacji zamierzonej transakcji było stosunkowo niewielkie. Powyższe mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz interesy jego akcjonariuszy. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

RB 26 2020 – Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej