Raporty bieżące

RB 26/2022 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

01.07.2022

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego         


Raport bieżący nr: 26/2022

Data: 01.07.2022

Godzina: 15:17

 

Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, iż postanowieniem z dnia 23.06.2022 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt GD.VII NS-Rej. KRS/010447/22/510), na mocy uchwał Zarządu Spółki z dnia 12.05.2022 r.  dokonał zmiany wpisu w KRS dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA z kwoty 3 704 846 zł o 3 636 zł, do kwoty 3 708 482 zł oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA (§ 5 ust. 1 oraz 2). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w drodze emisji 1 818 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej po 2 zł każda.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2021 r. (raport bieżący nr 18/2021), a stosowna zmiana została wpisana do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.08.2021 r. (sygn. akt VII NS-Rej. KRS/15420/21/413).

Treść uchwał Zarządu w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu LPP podjętych przez Zarząd w dniu 12 maja 2022 r. Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 26 2022 – Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Załącznik RB 26 2022 – Uchwały Zarządu