Raporty bieżące

RB 27/2022 Wybór biegłego rewidenta

06.07.2022

Wybór biegłego rewidenta


Raport bieżący nr: 27/2022

Data: 06.07.2022

Godzina: 8:13

 

Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2022 r. otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 lipca 2022 r. uchwały w sprawie wyboru Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. (Grant Thornton), przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, KRS 407558, zarejestrowana na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055 do przeprowadzenia:

    1. badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: 1 lutego 2022 r. – 31 stycznia 2023 r., 1 lutego 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. i 1 lutego 2024 r. – 31 stycznia 2025 r.;
    2. przeglądów półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w latach obrotowych wskazanych w punkcie poprzedzającym;
    3. sporządzenia pisemnego sprawozdania i opinii z badania.

 

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z Grant Thornton, dotyczącej badania, przeglądu sprawozdań finansowych.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

 

RB 27 2022 – Wybór biegłego rewidenta