Raporty bieżące

RB 28/2011 Zawarcie znaczącej umowy, zbycie aktywów znacznej wartości

22.07.2011

 

Zawarcie znaczącej umowy, zbycie aktywów znacznej wartości      

                                                                                                                        

Raport bieżący nr: 28/2011

Data: 22.07.2011

 

 

Zarząd spółki LPP SA informuje, iż w dniu 22 lipca 2011 r. została zawarta pomiędzy LPP SA a Gothals Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej „Gothals Ltd”) umowa, której przedmiotem jest przeniesienie przez LPP SA na rzecz Gothals Ltd znaków towarowych słownych i słowno-graficznych: Reserved i Cropp oraz znaków dodatkowych do wyżej wymienionych (dalej „Znaki Towarowe”), do których LPP SA przysługiwały prawa ochronne i ze zgłoszeń do odpowiednich organów rejestracyjnych. Tego samego dnia, tj. 22 lipca 2011 r., spółka Gothals Ltd przeniosła Znaki Towarowe na Jaradi Limited spółkę prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju (dalej „Jaradi Ltd”). LPP SA objęła w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Znaków Towarowych udziały w kapitale zakładowym Gothals Ltd, stanowiące ok. 99,5% ogółu kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Wartość rynkowa Znaków Towarowych według wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie LPP SA została ustalona na 556 mln zł. W wyniku objęcia udziałów przez LPP SA i wniesienia wkładu na ich pokrycie LPP SA stała się podmiotem dominującym w stosunku do Gothals Ltd. Następnie Gothals Ltd przeniosła na rzecz Jaradi Ltd Znaki Towarowe jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Jaradi Ltd. Gothals Ltd w wyniku objęcia 100% udziałów w kapitale zakładowym stała się jednostką dominującą (jako jedyny wspólnik) wobec Jaradi Ltd, zaś LPP SA jednostką dominującą wyższego szczebla wobec tego podmiotu. Stosunki obligacyjne pomiędzy LPP SA, Gothals Ltd i Jaradi Ltd zawierają instrumenty zabezpieczające przed dalszym obrotem prawami do Znaków Towarowych bez zgody jednostek dominujących wobec Gothals Ltd i Jaradi Ltd. Przeniesienie Znaków Towarowych z LPP SA na Gothals Ltd oraz z Gothals Ltd na rzecz Jaradi Ltd ma na celu wyodrębnienie w grupie kapitałowej LPP SA podmiotu, którego zasadniczym przedmiotem działalności będzie zarządzanie prawami do Znaków Towarowych, w tym ich ochrona, działanie w celu zwiększenia ich wartości, udzielanie licencji na korzystanie itp. przy zachowaniu optymalnej struktury podatkowej. W celu umożliwienia korzystania przez LPP SA ze Znaków Towarowych Jaradi Ltd udzieli odpłatnej licencji Gothals Ltd, zaś Gothals Ltd udzieli LPP SA odpłatnej dalszej licencji w tym zakresie. Wartość rynkowa transakcji przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 28 2011 Zawarcie znaczącej umowy, zbycie aktywów znacznej wartości