Raporty bieżące

RB 28/2012 Informacja na temat dywidendy

26.06.2012

 

Informacja na temat dywidendy                                                                                                                                           

             

Raport bieżący nr: 28/2012

Data: 26.06.2012

 

 

Zarząd spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie 234.991.255,33 zł i niepodzielonego zysku netto za rok 2010 w wysokości 8.015,04 zł w następujący sposób:

kwotę 140.000.326,00 zł (sto czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia sześć złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy,

kwotę 3.697.891,80 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych,

kwotę 91.301.052,57 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) wyłączono od podziału między akcjonariuszy i przeniesiono na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 5 września 2012 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011 (dzień dywidendy), 25 września 2012 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 79,62 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.758.266.

 

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o postanowienie § 51 ust. 1 lit. (a), § 51 ust. 2, § 51 ust. 4 i § 51 ust. 5 Statutu Spółki, uchwałą nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 03.07.2009 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, wyemitowała 80.846 obligacji na okaziciela serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K Spółki. Do chwili obecnej obligatariusze wykonali prawo zamiany obligacji serii A na akcje serii K co do 29.387 akcji.

Pomiędzy datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a dniem dywidendy obligatariusze będą mieli prawo do zamiany pozostałych obligacji serii A na akcje serii K. Co za tym idzie ilość akcji uprawnionych do dywidendy może wzrosnąć maksymalnie o 51.459, do łącznej sumy akcji 1.809.725. W przypadku wykonania przez obligatariuszy prawa do zamiany wszystkich obligacji serii A na akcje serii K na jedną akcję przypadałoby tytułem dywidendy 77,36 zł.

 

RB 28 2012 Informacja na temat dywidendy