Raporty bieżące

RB 28/2015 Informacja na temat dywidendy

26.06.2015

 

Informacja na temat dywidendy


Raport bieżący nr: 28/2015

Data: 26.06.2015

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 283.896.747,49 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) w następujący sposób:

  • przeznaczyć kwotę 57.988.640,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
  • wyłączyć kwotę 225.908.107,49 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto siedem i czterdzieści dziewięć groszy) od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 3 września 2015 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014 (dzień dywidendy), 24 września 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 32,00 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.812.145.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o Uchwały nr 21 i 22 WZA z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21.300 warrantów, w zamian za które Osoby Uprawnione będą miały prawo nabyć Akcje Serii L. W przypadku zrealizowania tych uprawnień przed dniem dywidendy, ilość akcji uprawnionych do wzięcia udziału w dywidendzie wyniesie 1.833.445 zaś wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję 31,62 PLN.

 

RB 28 2015 – Informacja na temat dywidendy