Raporty bieżące

RB 30/2011 Aneks do znaczącej umowy

22.07.2011

 

Aneks do znaczącej umowy         

                                                                                                                

Raport bieżący nr: 30/2011

Data: 22.07.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu.

Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 70 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2012 roku,

2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 50 mln zł z okresem ważności do 30 września 2013 roku (lub do 31 sierpnia 2014 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP S.A.),

3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 130 mln zł z okresami ważności wykraczającymi maksymalnie o 6 miesięcy poza okres ważności linii (tj. 31 stycznia 2013 rok).

Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:

1) weksel własny in blanco,

2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP SA prowadzonymi przez Bank Pekao SA,

3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 130 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 30 2011 Aneks do znaczącej umowy