Raporty bieżące

RB 31/2011 Konwersja obligacji zamiennych na akcje serii A na akcje serii K

25.07.2011

 

Konwersja obligacji zamiennych na akcje serii A na akcje serii K    

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 31/2011

Data: 25.07.2011

 

 

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) informuje, że w dniach 13 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od jednego obligatariusza obligacji zamiennych serii A oświadczenie i dyspozycję zamiany obligacji serii A na akcje serii K.

Prawo do zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje na okaziciela serii K przysługuje obligatariuszom zgodnie z Uchwałą nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA w sprawie emisji obligacji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Jedna obligacja zamienna serii A daje właścicielowi prawo do jej zamiany na jedną akcję serii K. Na każdy 1 (jeden) zł wartości nominalnej obligacji serii A przypada 800 (osiemset) zł wartości nominalnej akcji serii K. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany obligacji serii A na akcje serii K wynosi 212.500 zł.

W wyniku otrzymanych dyspozycji konwersji: w dniu 25 lipca 2011 r. 16 169 obligacji zamiennych serii A zostanie zamienionych na 16 169 akcji serii K. Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1.600 (jeden tysiąc sześćset) zł, cena nominalna akcji serii K wynosi 2 (dwa) zł. Liczba obligacji zamiennych serii A, które nie zostaną zamienione na akcje serii K to 53 389.

Spółka złoży zgodnie z odpowiednimi przepisami wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, nie później niż 1 sierpnia 2011 r.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego struktura kapitału zakładowego Emitenta będzie następująca: – kapitał zakładowy: 3.555.468 zł – ogólna liczby głosów na walnym zgromadzeniu: 3.177.734 – udział nowych akcji w kapitale zakładowym: 0,91% – udział nowych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta: 0,51%.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 10 RMF oraz §16 ust. 3 RMF

 

RB 31 2011 Konwersja obligacji zamiennych na akcje serii A na akcje serii K