Raporty bieżące

RB 31/2015 Umowa znacząca

07.07.2015

 

Umowa znacząca


Raport bieżący nr: 31/2015

Data: 07.07.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA został podpisany aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 13 sierpnia 2004 roku oraz zawarto umowę kredytu inwestycyjnego.

Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 330 mln zł, oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

  • Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 190 mln zł – umowa przedłużona do 30 czerwca 2016 roku;
  • Limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do kwoty 140 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2018 roku;
  • Limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty 330 mln zł – umowa przedłużona do 30 czerwca 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

 

Na mocy wyżej wymienionego kredytu inwestycyjnego określono kwotę 60 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych nakładów na przebudowę i rozbudowę siedziby głównej LPP SA.

Okres kredytowania: od 07 lipca 2015 roku do 30 września 2020 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest: a) hipoteka umowna w kwocie 90 mln zł; b) pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w Banku; c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę; d) weksel in blanco.

 

Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest ich wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 31 2015 – Umowa znacząca