Raporty bieżące

RB 31/2016 Zbycie akcji LPP SA

06.06.2016

 

Zbycie akcji LPP SA    


Raport bieżący nr: 31/2016

Data: 06.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 06 czerwca 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Subfundusz EQUES Akcji, wydzielony w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia 45 sztuk akcji LPP SA w dniu 01 czerwca 2016 roku, w cenie jednostkowej 5.180,46 zł o łącznej wartości 233.120,70 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 31 2016 Zbycie akcji LPP SA