Raporty bieżące

RB 32/2020 Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

18.11.2020

Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu


Raport bieżący nr: 32/2020

Data: 18.11.2020

Godzina: 09:10

 

Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2020 roku, Spółka zawarła z Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”) Umowę pośrednictwa w zbyciu akcji Spółki, w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu („Umowa”), na podstawie, której Trigon działając w imieniu oraz na rzecz Spółki  rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, którego celem jest sprzedaż przez Spółkę łącznie do 17 099 akcji własnych Spółki, które stanowią 0,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (odpowiednio „Procedura ABB” oraz „Akcje Sprzedawane”).

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub zmiany liczby Akcji Sprzedawanych w ramach Procedury ABB.

Niniejszą publikacja ma jedynie na celu realizację obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i jako taka nie stanowi samodzielnie, ani nie stanowi części jakiejkolwiek oferty lub zachęty do kupna lub zapisu na instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę. Oferty nabycia Akcji Sprzedawanych zostaną skierowane do inwestorów, wybranych przez Trigon do uczestnictwa w Procedurze ABB, w sposób nie wymagających sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu Spółki.

 

RB 32 2020 – Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu